درباره علف کش تری بنورون متیل

ارسال شده در: علف کش | 0

معرفی:

 

تری بنورون متیل علف کشــی سیســتمیک، انتخابی وپس رویشی از گروه سولفونیل اوره می باشدکه برای کنترل علف های هرز پهن برگ مزارع گندماســتفاده می شــود. این علف کش پس از سم پاشی از طریق شــاخ وبرگ علف های هرز جذب شــدهوبه ســایراندام های آن انتقال می یابدوبامXنعت از تولیــداســید آمینهوپروتئین از رشــدوbوعلف هرز جلوگیری کــردهودر نهایتباعثمرگ آن می گــردد. علائم عمومی تاثیر این علف کش شــامل توقف رشــد، زردی، رنگ پریدگی و بافت مردگی است که بسته به شرایط یک تا دو هفته بعد از سم پاشی ظاهر می شود.

 

ملاحظات اختصاصی:

مصرف تری بنورون متیل در هوای سرد باعث کاهش کارایی آن خواهد شد.

 

ملاحظات عمومی:

.مصرف تری بنورون متیل در هوای سرد باعث کاهش کارایی آن خواهد شد.

.فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشکی ممنوع است.

جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت bائید. .قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعهbائید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *