درباره سم پرسوئیت

ارسال شده در: پرسوئیت | 0

پرسوئیت علف کشی انتخابی و سیستمیک از گروه Imidazolinone که توسط شرکت BASF معرفی شده است. مقدار مصرف این علف کش در یونجه ۰/۷۵ تا ۱ لیتر و پس از رویش ( مرحله ۲ تا ۵ برگی یونجه) می باشد. پرسوئیت را باید با سورفکتانت غیر یونی و سولفات آمونیوم جهت حصول نتیجه بهتر مخلوط نمود.
پس از مصرف پرسوئیت بایستی فاصله زمانی مناسب برای کاشت محصولات مختلف رعایت شود.

 

دیدگاهی بنویسید