درباره کود ســنگرال سولفات پتاسیم

ارسال شده در: کود | 0

نحوه مصرف: مصرف خاکی، کود آبیاری، محلول پاشی   معرفی: کود «ســنگرال سولفات پتاسیم» کود سولفات پتاسیم به شکل پودر قابل حل در آب می باشد. کمبود پتاسیم موجب خشکیدگی سرشاخهدرختان، پوکی میوه های آجیلی ودانهغلات، ضعف گیاه در برابر … ادامه یافت