درباره کود ســنگرال سولفات پتاسیم

ارسال شده در: کود | 0

نحوه مصرف: مصرف خاکی، کود آبیاری، محلول پاشی   معرفی: کود «ســنگرال سولفات پتاسیم» کود سولفات پتاسیم به شکل پودر قابل حل در آب می باشد. کمبود پتاسیم موجب خشکیدگی سرشاخهدرختان، پوکی میوه های آجیلی ودانهغلات، ضعف گیاه در برابر … ادامه یافت

درباره علف کش تری بنورون متیل

ارسال شده در: علف کش | 0

معرفی:   تری بنورون متیل علف کشــی سیســتمیک، انتخابی وپس رویشی از گروه سولفونیل اوره می باشدکه برای کنترل علف های هرز پهن برگ مزارع گندماســتفاده می شــود. این علف کش پس از سم پاشی از طریق شــاخ وبرگ علف … ادامه یافت

درباره علف کش دیورون

ارسال شده در: علف کش | 0

  دیورون علف کش انتخابی و سیستمیکاز خانواده شیمیایی Urea میباشدکهتوسط شرکت Nufarm اســترالیا تولید شــده و برای کنترل علفهای هرز در مزارع نیشکر مورد اســتفاده قرار میگیرد. این علف کش بعداز سم پاشــی تا حدی از طریق برگ وبه … ادامه یافت

درباره سم پرسوئیت

ارسال شده در: پرسوئیت | 0

پرسوئیت علف کشی انتخابی و سیستمیک از گروه Imidazolinone که توسط شرکت BASF معرفی شده است. مقدار مصرف این علف کش در یونجه ۰/۷۵ تا ۱ لیتر و پس از رویش ( مرحله ۲ تا ۵ برگی یونجه) می باشد. … ادامه یافت


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/bayertej/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/bayertej/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757