درباره کود ســنگرال سولفات پتاسیم

ارسال شده در: کود | 0

نحوه مصرف: مصرف خاکی، کود آبیاری، محلول پاشی   معرفی: کود «ســنگرال سولفات پتاسیم» کود سولفات پتاسیم به شکل پودر قابل حل در آب می باشد. کمبود پتاسیم موجب خشکیدگی سرشاخهدرختان، پوکی میوه های آجیلی ودانهغلات، ضعف گیاه در برابر … Continued

درباره علف کش تری بنورون متیل

ارسال شده در: علف کش | 0

معرفی:   تری بنورون متیل علف کشــی سیســتمیک، انتخابی وپس رویشی از گروه سولفونیل اوره می باشدکه برای کنترل علف های هرز پهن برگ مزارع گندماســتفاده می شــود. این علف کش پس از سم پاشی از طریق شــاخ وبرگ علف … Continued

درباره علف کش دیورون

ارسال شده در: علف کش | 0

  دیورون علف کش انتخابی و سیستمیکاز خانواده شیمیایی Urea میباشدکهتوسط شرکت Nufarm اســترالیا تولید شــده و برای کنترل علفهای هرز در مزارع نیشکر مورد اســتفاده قرار میگیرد. این علف کش بعداز سم پاشــی تا حدی از طریق برگ وبه … Continued

درباره سم پرسوئیت

ارسال شده در: پرسوئیت | 0

پرسوئیت علف کشی انتخابی و سیستمیک از گروه Imidazolinone که توسط شرکت BASF معرفی شده است. مقدار مصرف این علف کش در یونجه ۰/۷۵ تا ۱ لیتر و پس از رویش ( مرحله ۲ تا ۵ برگی یونجه) می باشد. … Continued